Aktuality - všetky

Začiatok školského roka 2020/2021

27. 08. 2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že činnosť nášho centra je supstená od 2.9.2020 v štandardnom režime, od 8:00-15:00 hod., avšak vyšetrenia realizujeme len po vopred telefonickom dohovore.

Realizujeme psychologické a špecialno-pedagogické vyšetrenia, poradenstvo deťom i rodičom, konzultácie pre pedagógov, ale iba vo vopred telefonicky dohodnutom termíne. Čiže stačí sa ozvať na naše telefónne čísla 032/771 45 07, mob.0911 337 902, prípadne riaditeľka mob. 0911 486 988 a dohodnúť si termín vyšetrenia, prípadne konzultíácie.

Ďakujeme za pochopenie!

Obnovenie činnosti CPPPaP od 25.5.2020

25. 05. 2020

Kontakty na psychologickú pomoc v SR

13. 05. 2020

Potrebuješ psychologickú pomoc a podporu?

Kde nájdeš pomoc

Telefónne číslo

On-line poradenstvo

Bližšie info

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie NMnV

032 7714507

0911 337 902

cpppapnmnv@gmail.com

Psychologické, špeciálnopedagogické, sociálnopedagogické poradenstvo a prevencia

Linka detskej istoty

(LDI)

116 111

Linka pre deti a mládež

www.ldi.sk

 www.pomoc.sk

 

 

 potrebujem@pomoc.sk

(18:00 – 22:00)

 

Telefonická linka:

bezplatná pre celé Slovensko,

anonymná,

non-stop,

 

116 000

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané det

Linka dôvery Nezábudka

(Liga za duševné zdravie)

0800 800 566

Online poradňa Ligy za duševné zdravie

pre všetkých ľudí, v kríze nielen pre deti

 

https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/

Bezplatná na celom území SR,

anonymná,

non stop (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku)

Linka detskej dôvery

0907 401 749

055/234 72 72

odkazy@linkadeti.sk
Chat: www.linkadeti.sk
Skype: (linkadeti)

Linka zameraná na pomoc deťom a dospievajúcim

(pracovné dni od 14:00-20:00 hod)

IPčko

 

poradna@ipcko.sk

www.ipcko.sk

Internetová poradňa pre mladých

(7:00-24:00)

Linka nádeje

055/ 644 11 55

 

Linka určená najmä pre krízové situácie a rodinné problémy

Linka podpory VÚDPaP

0800 864 883

Bezplatná Zelená linka (prac. dni 9:00-18:00)

koronavirus@vudpap.sk

(nonstop)

Linka pre rodičov, deti a pedagogických zamestnancov v čase koronavírusu

03 4488 1649

Pre rodičov, kt. akútne potrebujú psycholog. pomoc (prac. dni 9:30-14:30)

Chuť žiť

 

www.chutzit.sk; chat poradňa

Poradňa pre poruchy príjmu potravy

Poradňa bez bariér

 

www.dobralinka.sk

e-mailová poradňa, chatová poradňa, videoporadenstvo

Pomoc mladým so zdravotným postihnutím

Kontakty na psychologickú pomoc

13. 05. 2020

Násilie a ťažká situácia v rodine

OZ Žena v tiesni – 0907 346 374 ,  0911 346 374  (7:00-19:00).

Rady pre ženy zažívajúce násilie, napríklad ako si poradiť v čase domácej izolácie alebo ako si zostaviť plán úteku.

Krízová linka Aliancie žien Slovenska – 0903 519 550

Poskytuje pomoc obetiam násilia.

Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch – 0800 212 212.

Volanie je možné nonstop, linka je bezplatná, poradenstvo poskytujú vyškolené pracovníčky – psychologičky.

Rodičovská Linky detskej istoty - 116 111.

Linka pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa, pomáha nájsť odpovede na širokú škálu otázok, ale i problémov – výchovných, adaptačných, vzdelávacích, osobnostných a vzťahových (v stredu od 13:30 – 19:30 hod).

Sociálno-právna poradňa Linky detskej istoty - 116 111.

Linka pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa (štvrtok a sobotu od 13:30 – 19:30 hod).

Posudzovanie školskej spôsobilosti

16. 04. 2020

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

27. 03. 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zápis do prvých ročníkov prebehne na základných školách tento rok za iných okolností ako obvykle.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR ministra Branislava Gröhlinga pod číslom: 2020/10610:1-A1030, v ktorom sa v bode 2. týkajú informácie zápisov detí, je potrebné rešpektovať uvedené odporúčania: zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020

2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu nielen na školách, ale aj v poradenských zariadeniach, nebudú realizované t.č. ani vyšetrenia školskej zrelosti v CPPPaP do skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na webe našej CPPPaP v časti DOKUMENTY - PRE UČITEĽOV - Dokumenty na stiahnutie, ale aj v časti PRE RODIČOV je uverejnený Dotazník pre rodičov budúcich prvákov, prostredníctvom vyplneného dotazníka má škola možnosť získať určité dôležité informácie o prijímanom dieťati. V dotazníku má rodič odpovedať na jednoduché otázky, ktoré sa týkajú školskej pripravenosti, osobnostnej, pracovnej i emocionálnej zrelosti jeho dieťaťa. Škola môže zaslať dotazník rodičom elektronicky, resp. ho vyplniť spolu so zákonným zástupcom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Riaditeľ školy sa môže rozhodnúť, či dotazník použije, alebo nie. Je to len pomôcka, kým nebude vydané nejaké ďalšie konkrétne odporúčanie, resp. usmernenie, týkajúce sa realizácie zápisov do 1.roč.

V prípade zistenia závažnejších zdravotných dôvodov či iných výrazných nedostatkov (napr. v reči, v správaní, v grafomotorike a pod.), je vhodné zvážiť priatie dieťaťa do školy alebo navrhnúť odklad školskej dochádzky o 1rok. U žiakov, ktorí už majú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, doloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy (najneskôr do 15. júna 2020).

OZNAM

13. 03. 2020

Vážení klienti,

na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte, usmernení ministerky školstva SR ohľadom činností škôl a školských zariadení a na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a hlavného hygienika SR o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje CPPPaP Nové Mesto nad Váhom svoju činnosť od 16.marca do 27.marca 2020 vrátane.

Ďakujeme našim klientom za pochopenie!

Exkurzia do LVS Poľný Kesov - 5.3.2020

06. 03. 2020

Dňa 5.3.2020 - exkurzia do Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove - Mgr.Jana Klbíková, sociálny pedagóg

DEPISTÁŽ školskej pripravenosti - ferbruár - marec 2020

17. 02. 2020

V mesiacoch február - marec 2020 odborné pracovníčky CPPPaP realizujú na materských školách okresu Nové Mesto nad Váhom depistáž školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ.

Milí rodičia! 

Ponúkame Vám možnosť depistáže školskej spôsobilosti u predškolákov.

Depistážne vyšetrenie je krátke, orientačné posúdenie spôsobilosti pre školu a slúži na prípadné podchytenie detí, ktoré vykazujú predbežne znaky oslabenia  vývinu z hľadiska očakávaného zaškolenia v základnej škole. Rodičia detí budú následne oboznámení s výsledkami i odporúčaniami  k rozvoju školských zručností. 

Aktivitu realizujeme v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2019/20.

Stretnutie VP, zástupcov SŠ a zástupcu ÚP NMnV. - 6.2.2020

17. 02. 2020

Dňa 6.2.2020 sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a zástupcov jednotlivých SŠ v okrese NMnV.

PROGRAM:

 1. Vývoj nezamestnanosti v okrese Nové Mesto nad Váhom s ohľadom na absolventov SŠ; aktuálna uplatniteľnosť profesií  na trhu práce v regióne a absentujúce pracovné pozície v NMnV. /Ing.Hepnerová - zástupca Úradu práce sociálnych vecí a rodiny NMnV./
 1. Prezentácia a informácie zástupcov z jednotlivých SOŠ a gymnázií.
 2. Diskusia zástupcov SŠ a výchovných poradcov.
 3. NP Štandardy a multidisciplinárny prístup v starostlivosti o deti a rodinu v prostredí škôl a školských zariadení. /PhDr.Tatiana Ďurkovičová-VÚDPaP Bratislava -Regionálne projektové centrum Trenčín/
 4. Výmena poznatkov z praxe a záver.

Vzdelávací seminár pre učiteľky MŠ - 21.11.2019

21. 11. 2019

Dňa 21.11.2019 realizuje CPPPaP NMnV. v čase od 9:00 hod. - 13:00 hod. vzdelávací seminár na tému: "Úvod do problematiky senzorickej integrácie", ktorého lektorkou je Mgr.Soňa Pekarovičová.

Účastníci seminára si odnesú:

- zoznam varovných signálov, ktoré si môžu všimnúť na deťoch, s ktorými pracujú učiteky v MŠ,

- zažijú a porozumejú ako telesné vnímanie ovplyvňuje proces učenia sa a pozornosť v školskom kolektíve

- dozvedia sa stratégie na vybrané poruchy a na príkladoch z praxe aj spôsob aké stratégie sa dajú využiť pri špeciálno-pedagogickej intervencii.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 29.10.2019

25. 10. 2019

 • Dňa 29.10.2019 o 8:30 sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie koordinátorom prevencie, s nasledovným programom:
 • 1.      8:30h. - Aktuálne informácie z oblasti prevencie sociálno-patologických javov. /Mgr.Jana      Klbíková – CPPPaP NMnV./
 • 2.      9:00 h. - Reportáž zo školenia s PhDr. Janom Svobodom s témou „Detská agresivita- kam to  môže zájsť“- /Mgr.Jana Lesajová - psychológ CPPPaP NMnV./
 • 3.      10:00 h. - Rozhovor a prezentáciu filmu Kto je ďalší? - so scenáristom a režisérom filmu /Mgr.Miroslavom Drobným/ -  projekt vznikol za účelom zvýšenia povedomia o problematike ochrany osobných údajov pre žiakov ZŠ a SŠ. Cieľom tohto projektu je zároveň zásadným spôsobom znížiť výskyt kyberšikany, online narcizmu, prípadov sexuálneho zneužívania, či ťažkých úrazov alebo úmrtí mladých ľudí. /Film sa stal najnavštevovanejším školským filmom na Slovensku za posledných viac ako 20 r./

 

Stretnutie odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ - 24.10.2019

24. 10. 2019

Dńa 24.10.2019 - organizuje CPPPaP v NMnV.pracovné stretnutie odborných zamestnancov z MŠ, ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Cieľom stretnutia je vzájomná výmena skúseností z praxe. 

Program:

 1. Privítanie a otvorenie pracovného stretnutia
 2. Aktuality z odborných seminárov, reportáž zo školenia s PhDr. Janom Svobodom s témou „Detská agresivita- kam to  môže zájsť.“
 3. Aktuálne informácie pre školských špeciálnych pedagógov
 4. Diskusia

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 17.10.2019

01. 10. 2019

Dňa 17.10.2019 o 8:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP NMnV.uskutoční prac.stretnutie vých. poradcov s nasledovným programom:

 1. Stav individuálnej integrácie žiakov na ZŠ a SŠ v okrese.  /Mgr.Andrea Moravčíková – špeciálny pedagóg CPPPaP Nové Mesto nV./
 2. Novinky v oblasti vysokoškolského štúdia - predstavenie nového študijného programu  Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave: Manažment kvality, pre absolventov SŠ/ doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. , doc. Ing. Katarína Stachová, PhD./
 3. Ponuka aktivít CPPPaP pre šk.rok 2019/20, spolupráca VP + odborných zamestnancov CPPPaP - /Mgr.Jana Klbíková-soc.pedagóg/

Vzdelávanie - Spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov - 31.5. - 1.6.2019

30. 05. 2019

V dňoch 31.5.-1.6.2019 sa v priestoroch CPPPaP uskutoční kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ v okrese NMnV. Vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým". Lektorkou bude Mgr.Jela Košútová a gestorom vzdelávania je MPC Bratislava-regionálne pracovisko Prešov. Cieľom vzdelávania je zvýšiť kompetencie PZ a OZ v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 30.5.2019

28. 05. 2019

Dńa 30.5.2019 o 9:00 hod.v priestoroch CPPPaP sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ okresu NMnV. Hlavným podbm programu bude predstavenie Duálneho systému vzdelávania - Dual point Trenčín (Ing.Richard Hančin PhD. a Mgr.Lucia Kurinová) - aktuálna ponuka učebných miest pre nadchádzajúci školský rok. Ďalej sa budeme v diskusii venovať dodatku č.3, zaraďovaniu špecifických predmetov do vzdelávania na ZŠ-Mgr.Andrea Moravčíková a aktuálnym otázkam vých. poradenstva-Mgr.Klbíková

Stretnutie odborných zamestnancov MŠ,ZŠ a SŠ - 2.5.2019

30. 04. 2019

Dňa 2.5.2019 sa v našom CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informácie poskytnuté na prac.stretnutí sa budú týkať možností vzdelávania OZ v školstve (Mgr.Klbíková-riaditeľka) ako aj sprostredkovanie informácií z pracovného stretnutia špeciálnych pedagógov v Trenčíne (Mgr.Moravíková-špeciálny pedagóg CPPPaP). Ďalej budeme riešiť praktické otázky, s ktorými sa OZ stretávajú priamo na školách (Mgr.Vaňová a Mgr.Hochel-psychologičky CPPPaP).

Konferencia - Mesto bez kriminality - 1.3.2019

05. 03. 2019

Dňa 1.3.2019 sa konala v Starej Turej celomestská konferencia Mesto bez kriminality, kde mala za našu CPPPaP aktívnu účasť Mgr.Jana Klbíková-riaditeľka centra, na tému: "Sociálne príčiny kriminality detí a mládeže". Na konferencii vystúpili i iní účastníci, ktorí svojími odbornými príspevkami obohatili úroveń tejto 1.konferencie. Účastníkmi konferencie boli žiaci ZŠ, študenti SOŠ ako aj pracovníci z mestského úradu, ÚPSVaRu, školy, materskej školy a mestskej polície.

Stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ - 12.2.2019

08. 02. 2019

Dňa 12.2.2019 o 8:00 hdo. sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v okrese. Témou stretnutia bude novelizácia zákona č.305/2005 Z.z. a aktuálne informácie z oblasti sociálno-právnej ochrany a kurately.

Stretnutie VP a zástupcov SŠ- 7.2.2019

04. 02. 2019

Dňa 7.2.2019 o 8:00 hod. sa bude v priestoroch CPPPaP konať pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ s predstaviteľmi GYM., SŠ a SOŠ v okrese NMnV. a priľahlom (spádovom) regióne TN a PN. Predstavitelia jednotlivých SŠ majú možnosť odprezentovať svoju školu, študijné, učebné odbory a podmienky prijímacieho pokračovania na šk.rok 2019/20

 

Vzdelávanie pedagóg MŠ a ZŠ - 28.11.2018

27. 11. 2018

CPPPaP v NMnV. v spolupráci so Školským úradom Považany uskutoční  dňa 28.11.2018 celookresné vzdelávanie pre učitelieky I.stupňa ZŠ a MŠ, na tému: "Riešenie problematiky školskej zrelosti" - Mgr.Lenka Matiašová (psychologička). Vzdelávanie sa uskutoční v priestoroch Domu štátnej správy, Hviezdoslavova ul.36 v NMnV. (zasadačka), so začiatkom o 9:00 hod.

Pracovné stretnutie šk.psychológov a šk.špeciálnych pedagógov -24.10.2018

22. 10. 2018

Dňa 24.10.2018 o 8:30 hod. sa v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV. uskutoční metodické stretnutie odborných zamestnancov z MŠ, ZŠ a SŠ okresu NMnV. 

Program stretnutia: 1. Aktuálne informácie pre školskú prax - odborné a metodické /OZ CPPPaP NMnV./

                             2. Prezentácia programu pre výuku anglického jazyka - /Mgr.Adamcová Katarína, Imo /

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 11.10.2018

09. 10. 2018

Dńa 11.10.2018 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40, pracovné stretnutie výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Hlavnú tému "Aktuálne otázky vzdelávania žiakov so ŠVVP" príde odprezentovať a s pedagógom odpovedať na ich otázky Mgr.Jarmila Rajnincová, metodička OÚ odboru školstva v Trenčíne. Ďalej nás bude Mgr.Moravčíková Andrea, špeciálny pedagóg v CPPPaP informovať o "stave IIŽ na ZŠ a SŠ v našom okrese". Na stretnutie prídu i zástupcovia Súkromnej umeleckej školy a konzervatória v Topoľčanoch a prinesú informácie o možnostiach štúdia.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 18.9.2018

27. 09. 2018

Dňa 18.9.2018 zorganizovala CPPPaP NMnV. v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození z Bratislavy jednoďnový seminár "Romantické násilie". Lektormi stretnutia boli Andrej Návojský a Karin Andrášiková. Koordinátori prevencie zo ZŠ a SŠ nášho okresu + odborní zamestnanci z CPPPaP (spolu 25 účastníkov) si mohli zažiť praktické aktivity a zároveň im bola predstavená celá metodická príručka, ktorú na konci seminára dostali. Každý účastník/čka si mohol takisto odniesť cca 5 - 6 kníh Romantické násilie do školskej knižnice. Stretnutie sa nieslo v príjemnej pracovnej atmosfére a účastníci vyjadrili poďakovanie za možnosť zažiť takúto tému na vlastnej "koži".

Exkurzia do LVS v BA - 13.6.2018

14. 06. 2018

Dňa 13.6.2018 uskutočnili odborní zamestnanci (psychológovia + sociálny pedagóg) exkurziu do Liečebno-výchovného sanatória na Hrdličkovej ul. v Bratislve. Zariadenie poskytuje odbornú pomoc a podporu klientom/chlapcom, žiakom 2.stupňa ZŠ, ktorí majú ADHD, ADD, poruchy učenia, prípadne poruchy emocionálneho a sociálneho vývinu.

Vzdelávacia aktivita pre výchovných poradcov zo ZŠ, SŠ a odborných zamestnancov - 6.6.2018

31. 05. 2018

Dňa 6.6.2018 sa v pristoroch CPPPaP NMnV. uskutoční vzdelávacia aktivita pre výchovných poradcov a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ na tému: "Extrémizmus a rasizmus v kontexte ľudských práv". Lektormi aktivity budú Mgr.Michal Horváth a Mgr.Tomáš Földes z Národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. 

Vzdelávacia aktivita pre koordinátorov prevencie a odborných zamestnancov zo ZŠ, SŠ - 30.5.2018

22. 05. 2018

Dňa 30.5.2018 sa uskutoční v CPPPaP vzdelávacia aktivita pre koordinátorov prevencie na tému: "Kyberšikana v školskom prostredí". Lektormi aktivity budú Mgr.Michal Horváth zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave a asistentka z Trnavskej univerzity - psychologička Mgr.Jana Vindišová PhD.

Stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ - 27.3.2018

21. 03. 2018

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie sa uskutoční v priestoroch CPPPaP dňa 27.3.2018 o 8:00 hod. Hlavnou témou stretnutia bude: "Podpora ochrany detí pred násilím" - PhDr.Martina Koreňová - koordinátorka ochrany detí pre násilím ÚPSVaR NMnV. Cieľom stretnutia je zoznámenie účastníkov so syndrómom CAN, možnosti prevencie, identifikácia a intervencie v školskom prostredí.

Stretnutie odborných zamestnancov MŠ,ZŠ a SŠ - 9.3.2018

08. 03. 2018

V priestoroch CPPPaP sa dňa 9.3.2018 o 8:30 hod. uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov (školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov) pôsobiacich na školách v okrese. Téma stretnutia bude: "Informácie o možnostiach spolupráce školy a sociálno–právneho oddelenia ÚPSVaR, kompetencie a oblasti možnej spolupráce"- Mgr.Igor Malatín - ÚPSVaR NMnV. Súčasťou stretnutia je vždy otvorená diskusia o situáciách zo školského prostredia a možnostiach ich riešenia.

Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a MŠ v okrese NMnV. -7.3.2018

08. 03. 2018

Dňa 7.3.2018 sa Mgr.Jana Klbíková a Mgr.Jana Lesajová zúčastnili pracovného stretnutia organizovaného Spoločným školským úradom v Novom Meste nad Váhom pre riaditeľov ZŠ a MŠ v okrese. Odprezentovali tému: "Šikana v škole". Legislatívne normy, námety, možnosti a odporúčania pri riešení šikanovania v školskom prostredí sa rozobrali v odbornej diskusii po ukončení prezentácie témy.

Pracovné stretnutie VP+ predstaviteľov SŠ -1.2.2018

29. 01. 2018

Dňa 1.2.2018 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ so zástupcami GYM., SOŠ a SPŠ v okrese NMnV. a priľahlom regióne. Okrem iného na stretnutí získajú výchovní poradcovia prehľad počtu absolventov evidovaných na úrade práce a aktuálnu uplatniteľnosť na trhu práce v regióne. Predstavitelia jednotlivých SŠ majú možnosť odprezentovať svoju školu, študijné, učebné odbory a podmienky prijímacieho pokračovania na šk.rok 2018/19

Odborný seminár pre učiteľky materských škôl - 27.11.2017

24. 11. 2017

Dňa 27.11.22017 sa v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.č.40 v NMnV. uskutoční odborný seminár pod vedením lektorky Mgr. et. Mgr. Viery Lutherovej - „Zvládanie konfliktov a agresívneho správania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach“, ktorý je určený pre pedagogických zamestnancov materských škôl. Začiatok stretnutia bude o 9:00 hod.

Exkurzia pre výchovných poradcov - firmy poskytujúce duálne vzdelávanie 23.11.2017

20. 11. 2017

CPPPaP v NMnV. v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou komorou so sídlom v BA a firmami regiónu NMnV. zorganizovali dňa 23.11.2017 pre výchovných poradcov ZŠ odbornú exkurziu spojenú s workshopom. Cieľom exkurzie bolo priblížiť možnosti duálneho vzdelávania v regióne - navštívili sme firmy Askoll-Potvorice, Wacuumschmelze-Horná Streda a Manz NMnV.

 

Stretnutie Koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ 15.11.2017

07. 11. 2017

Dňa 15.11.2017 sa o 8:00 hod. uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Hlavná téma stretnutia ja: "Stres a jeho prejavy v každodennom živote" - Mgr.Jana Vaňová a Mgr.Lenka Matiášová, psychologičky CPPPaP NMnV.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov 5.10.2017

29. 09. 2017

Dňa 5.10.2017 sa uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ v priestoroch CPPPaP. Hlavná téma: "Aktuálne informácie týkajúce sa legislatívy vzdelávania žiakov zdravotne znevýhodnených" (Mgr.Moravčíková) a v druhej časti programu bude prezentácia a braimstorming k téme duálneho vzdelávania (Mgr.Chlapík)

Krízová intervencia na školách

23. 08. 2017

8.- 9. 5. 2017  - Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov sa v priestoroch CPPPaP Nové Mesto nad Váhom uskutočnilo kreditové vzdelávanie.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie dňa 16.5.2017

11. 05. 2017

CPPPaP dňa 16.5.2017 uskutoční vo svojich priestoroch pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ pri príležitosti 20.výročia vzniku poradne v NMnV. Témou stretnutia bude vzájomná spolupráca a predstavenie "Psychologickej starostlivosti " poskytovanej centrom "Prevencie sociálno-patologických javov".

Sponzorstvo

02. 04. 2017

Pracovné stretnutia, ktoré zorganizovala CPPPaP v dňoch 29.-31.3.2017 pri príležitosti 20.výročia vzniku CPPPaP, by sa nevydarili tak dobre ako sa vydarili, keby sme nemali sponzorské príspevky od ľudí, ktorí prispeli k tomu, aby sa u nás pozvaní hostia cítili dobre a občerstvili sa.... medzi našich hlavných sponzorov patrí:

TRADE TISING s.r.o. Piešťany - tlač pozvánok, Jozef Mišovic - finančný sponzorský príspevok, pani Soňa Kukanová, Nové Mesto nad Váhom - občerstvenie - studené misy a chlebíčky, Pekáreň Bzince pod Javorinou - koláče a chlieb, Cukrárenská výroba - Mgr.Zuzka Masárová - drobné suché a slané pečivo.

Všetkým sponzorom patrí naše veľké ĎAKUJEM!!!

PS: V nemalej miere majú na prípravách a hladkom priebehu osláv 20.výročia zásluhu všetky pracovníčky centra! Vynikajúce koláčiky boli v ich réžii :-)

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20.výročia vzniku CPPPaP v Novom Meste nad Váhom dňa 31.3.2017

30. 03. 2017

Dňa 31.3.2017 privítajú zamestnanci CPPPaP vo svojich priestoroch na Športovej ul.40 v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti 20.výročia založenia poradne prednostu OÚ v TN, zástupcov zriaďovateľa z OÚ odboru školstva v TN, predstaviteľov mesta NMnV., odboru školstva, spoločného školského úradu, zástupcov ÚPSVaR-u a ostatných spoluprcujúcich organizácií. Cieľom stretnutia je prehĺbiť spoluprácu a upevniť vzťahy so spolupracujími organizáciami.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 30.3.2017

30. 03. 2017

CPPPaP dňa 30.3.2017 privítalo vo svojich priestoroch výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ pri príležitosti 20.výročia vzniku poradne v NMnV. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca a predstavenie "Psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti poskytovanej centrom" (psychologičky a špeciálna pedagogička) a "Výchovné poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javova" (sociálny pedagóg).

Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ dňa 29.3.2017

30. 03. 2017

CPPPaP dňa 29.3.2017 privítalo vo svojich priestoroch pri príležitosti 20.výročia založenia riaditeľov MŠ, ZŠ a SŠ a pripravilo pre nich odborný program, ktorého témou bola: "Psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť poskytovaná centrom" (psychologičky a špeciálna-pedagogiščka centra) a "Výchovné poradenstvo a prevencia sociálno-patologických javov" (sociálny pedagóg)

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov SCŠPP a CPPPaP dňa 28.3.2017

26. 03. 2017

V CPPPaP sa dňa 28.3.2017 o 8:30 h. uskutoční pracovné stretnutie odborných zamestnancov Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva NMnV. a pracovníkov CPPPaP NMnV. Téma: "Výmena skúseností a poznatkov z praxe". 

Pracovné stretnutie školských psychológov a školských špec.pedagégov dňa 17.3.2017

20. 03. 2017

Dňa 17.3.2017 sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo slávnostné pracovné stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ pri príležitosti 20.výročia vzniku CPPPaP v Novom Meste nV. Témou stretnutia boli aktuálne informácie z oblasti psychologickej a špeciálno-pedagogickej spolupráce. Ďalším bodom stretnutia bolo sledovanie a analýza filmu Experiment - Philip Zimbardo.

Pracovné stretnutie VP+ predstaviteľov SŠ 9.2.2017

07. 02. 2017

Dňa 9.2.2017 uskutoční CPPPaP v spolupráci s ÚPSVaR-odbor zamestnanosti pracovné stretnutie pre výchovných poradcov zo ZŠ a predstaviteľov SŠ + zamestnávateľov v regióne NMnV. Stretnutie sa uskutoční v Dome štátnej správy na Hviezdoslavovej ul.36 (veľká zasadačka v suteréne) v NMnV.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 27.1.2017

25. 01. 2017

Dňa 27.1.2017 sa v priestorch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV. uskutoční seminár pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese na tému: "Predchádzanie extrémizmu a radikalizmu" - tému odprednáša mjr.Mgr.Peter Evinic z Prezídia PZ v Bratislave.

Kurz práce s terapeutickými kartami 26.11.2016

06. 12. 2016

CPPPaP zorganizovala vo svojich priestoroch dňa 26.11.2016 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením lektorky Mgr.Márie Anyalaiovej PhD. Obsahom kurzu bolo oboznámenie sa so spôsobmi využitia terapeutických kariet Cope, More emócí, Karty s príbehmi a Mythos pri práci s deťmi a dospelými, úvod do teórie traumy a krízy, copingové stratégie BASIC Ph.

Stretnutie šk.psychológov a šk.špeciálnych pedagógov 25.11.2016

06. 12. 2016

Dňa 25.11.2016 sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie odborných zamestnancov ZŠ a SŠ (školských psychológov + šk.špeciálnych pedagógov) v okrese NMnV. Témou stretnutia boli aktuálne otázky, ktoré sa týkajú odbornej práce v školách a ďalej informácie z Konferencie - "Pozitívna edukácia v našich školách" a taktiež zazneli informácie z porady psycholóvv v Trenčíne.

Koordinátori prevencie 25.10.2016

21. 10. 2016

CPPPaP zorganizuje pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ dňa 25.10.2016 o 8:00 hod. v priestoroch CPPPaP na tému: "Zámerné sebapoškodzovanie u adolescentov".

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 6.10.2016

10. 10. 2016

Dňa 6.10.2016 sa v CPPPaP NMnV. konalo pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ. Hlavnou témou stretnutia bola "IIŽ žiakov so ŠVVP na ZŠ a SŠ"- Mgr.Jarmila Rajnincová OÚ odbor školstva v Trenčíne.

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ dňa 2.6.2016

01. 06. 2016

Výchovní poradcovia zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. budú mať dňa 2.6.2016 od 8:00 hod.pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou:"Nový model sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately" a rozšírenie kompetencií oddelenia SPODaSK NMnV.

Ďaľšou podtémou je:"Dieťa zo sociálnehe znevýhodneného prostredia".

Koordinátori prevencie 17.5.2016

18. 05. 2016

CPPPaP v NMnV. pripravilo dňa 17.5.2016 pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ, ktorého hlavnou témou bolo: "Subkultúry súčasnej mládeže a ich vzťah k sociálno-patologickým javom".

Ďaľšou podtémou bol abstrakt z príspevku Mgr.Viery Lutherovej - Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktu v školskom prostredí.

Stretnutie školských psychológov a školských špec.pedagógov dňa 6.5.2016

03. 05. 2016

Dňa 6.5.2016 o 8:00 hod.sa uskutoční pracovné stretnutie šk.psychológov a školských špeciálnych pedagógov s odbornými zamestnancami CPPPaP v NMnV. Téma stretnutia:1.Deti zo SZP v zmysle zmeny § 107 zákona č.245/2008 Z:z.v znení neskorších predpisov. 2.Posúdenie školskej spôsobilosti u detí. 3. Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktu v školskom prostredí - dynamika konfliktu a praktické skúsenosti.

Stretnutie VP+SŠ+ÚPSVaR

28. 01. 2016

Dňa 4.2.2016 o 8:00 hod.sa v prietoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ, zástupcov stredných škôl v regióne NMnV.a predstaviteľov ÚPSVaR NMnV.

Koordinátori prevencie 15.12.2015

28. 01. 2016

Stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ sa uskutočnilo dňa 15.12.2015 o 8:00 hod.v priestoroch CPPPaP. Témou stretnutia bola realizácia II.časti tréningu v prevencii OsĽ - zážitkové učenie.

Koordinátori prevencie - 3.11.2015

30. 10. 2015

V priestoroch CPPPaP Športová 40 v NMnV. sa dňa 3.11.2015 uskutoční pracovné stretnutie pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ. Témou stretnutia je:"Prevencia obchodovanie s ľuďmi" - lektorsky zabezpečuje Mgr.Lesajová a Mgr.Klbíková z CPPPaP.

Pracovná porada pre výchovných poradcov

14. 10. 2015

Dňa 1.10.2015 sa v priestoroch CPPPaP na Športovej 40 v NMnV.o 8:00 hod. uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ na tému: \\\"Stav individuálnej integrácie v okrese NMnv. a jej uplatňovanie v zmysle platnej legiskatív.\\\"

Odborné stretnutie pre šk.psych,šk.špec.a soc.pg + učiteľov 1.stupňa ZŠ

06. 05. 2015

CPPPaP organizuje dňa 7.5.2015 pracovné stretnutie pre šk.psychológov, šk.špec.a soc.pedagógov. Súčasťou tohoto stretnuia je i odborná prednáška pre učiteľov 1.stupňa ZŠ na tému \\\"Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti na školskú úspešnosť dieťaťa\\\" - Mgr.Bednárová, klinický logopéd.

Koordinátori prevencie 28.4.2015

27. 04. 2015

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie 28.4.2015 o 8:00 hod. - \"Riziká straty súkromia v prostredí internetu\"- poznatky z praxe súdneho znalca z oblasti elektrotechniky, v priestoroch CPPPaP, Športová ul.40, NMnV.

Koordinátori prevencie-prac.stretnutie

14. 01. 2015

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMNV. Hlavná téma:"Duševné zdravie"

Vzdelávanie výchovných poradcov ZŠ v interpretácii výsledkov COMDI - 2.blok

24. 11. 2014

Dňa 25.11.2014 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP na Športovej ul.40 v NMnV.2.blok vzdelávania-Interpretácia grafických výsledkov profesijnej diagnostiky COMDI využívanej pre žiakov končiacich ZŠ. Školenie sa koná od 8:00 hod - 16:00 hod.

Pracovné šk.psychológov,šk.špec.pedagógov a soc.pedagógov

24. 11. 2014

CPPPaP uskutočnila dňa 21.11.2014 pracovné stretnutie pre školských psychológov, školských špec.pedagógov a sociálnych pedagógo. Na tomto stretnutí sa zrealizovala ukážka nových metodiky, ktoré sme obdržali v rámci NP VÚDPaP BA /Mangol a COMDI/. V závere stretnutia bola živá diskusia a výmena skúseností.

Vzdelávanie VP v metodike COMDI - 1.blok

24. 11. 2014

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnil 1.blok vzdelávania výchovných poradcov základných škôl v používaní diagnostickej metodiky COMDI - profesijná diagnostika žiakov. Školenie sa realizovalo v UčKv ZŠ na ul.kapt.Nálepku v NMnV. od 8:00 hod.-16:00h.

Vzdelávanie výchovných poradcov v metodike COMDI - 1.blok

24. 11. 2014

Dňa 21.10.2014 sa uskutočnil 1.blok vzdelávania výchovných poradcov základných škôl v používaní diagnostickej metodiky COMDI - profesijná diagnostika žiakov. Školenie sa realizovalo v UčKv ZŠ na ul.kapt.Nálepku v NMnV. od 8:00 hod.-16:00h.

Prac.stretnutie vých.poradcov ZŠ a SŠ

22. 09. 2014

Dňa 25.9.2014 o 8:00 hod.sa v priestorch CPPPaP NMnV. uskutoční prac.stretnutie VP zo ZŠ a SŠ. Hlavná téma: Aktuálny stav individuálnej integrácie na školách a Zapojenosť škôl do EÚ projektu VÚDPaP.

Prac.stretnutei šk.psychológov a šk.špec.pedagógov

21. 03. 2014

Na 28.3.2014 je plánované pracovné stretnutie pre školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov z okresu NMNV.v priestoroch CPPPaP na Športovej 40. Všetci sú srdečne vítaní a tešíme sa na výmenu odborných a praktických skúseností.

Stretnutie VP, zástupcov SŠ a pracovníkov ÚP

21. 03. 2014

Dňa 30.1.2014 zorganizovalo naše CPPPaP pracovné stretnutie výchovných poradcov, predstaviteľov stredných škôl v našom regióne a zástupcu ÚPSVaR.v NMnV. Prezentácia stredných škôl umožnila VP zorientovať sa o možnostia a ponúkaných odboroch na SŠ a ďalej boli poskytnuté inromácie a výstupy zo štatistík ÚP o uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

Stretnutie pedagógov zo ZŠ a SŠ

03. 12. 2013

Stretnutie koordinátorov prevencie a výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ na workshope "Homofóbia na školách", ktoré organizuje naša CPPPaP dňa 5.12.2013 od 10:00 - 13:00 hod. Lektorsky ho povedú pracovníčky z Qcentra v Bratislave.

Koordinátori prevencie - 22.10.2013

21. 10. 2013

CPPPaP dňa 22.10.2013 o 8:00 hod. uskutoční pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Téma stretnutia bude: " Násilie páchané na deťoch a dospievajúcich".

Výchovní poradcovia zo ZŠ a SŠ

30. 09. 2013

Dňa 3.10.2013 o 8:00hod. sa v priestoroch CPPPaP NMnV. uskutoční pracovné stretnutie VP zo ZŠ a SŠ. Na stretnutí odznejú dve témy: "Individuálna integrácia žiakov-aktuálny stav v okrese NMnV." a "Asociácia výchovných poradcov" - jej princípy a fungovanie.

Stretnutie školských psychológov a školských špec.pedagógov

23. 05. 2013

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch CPPPaP dňa 31.5.2013.

Exkurzia do Reedukačného ústavu v Hlohovci

23. 05. 2013

Dňa 13.5.2013 uskutočnila CPPPaP v NMnV. exkurziu pre koordinátorov prevencie a výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ do Reedukačného zariadenia pre mládež v Hlohovci.

Stretnutie koordinátorov

18. 04. 2013

Dňa 19.4.2013 o 8:00 hod. sa v priestoroch CPPPaP uskutoční pracovné stretnutei koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. Téma stretnutia: "Látkové a nelátkové závislosti"

Stretnutie VP so zástupcami SŠ

22. 01. 2013

24.1.2013 - sa v priestoroch úradu práce uskutoční prac.stretnutie VP so zaástupcami SŠ okresu NMnV., TN a PN. téma stretnutia: "Prezentácia SŠ v okrese i mimo neho o možnostiach štúdia".

Koordinátori prevencie zo ZŠ a SŠ

22. 01. 2013

23.10.2012 - sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo prac.stretnutie KP. Téma stretnutia: "Zhubné kulty a sekty"

Stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ a SŠ

22. 01. 2013

4.10.2012 - sa v priestoroch CPPPaP uskutočnilo prac.stretnutie VP. Téma: "Individuálna integrácia žiakov a jej stav v okrese-problémy, skúsenosti..."

Prac.stretnutie šk.psych.,šk.špec.pg. a šk.soc.pg.

31. 07. 2012

Dňa 7.6.2012 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie školských psychológov, školských špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí pôsobia na ZŠ a SŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Exkurzia do Resocializačného zariadenia v Koši

31. 07. 2012

Dňa 15.5.2012 zorganizovala CPPPaP exkurziu pre koordinátorov prevencie zo ZŠ, SŠ a odborných pracovníkov CPPPaP exkurziu do Resocializačného zariadenia PROVITAL-dom života bez drog v Koši.

Stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ

31. 07. 2012

Dňa 25.4.2012 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ. Téma stretnutia: "Pedagóg a jeho komunikácia s rodičom žiaka" - PaedDr.J.Škodová

Pracovné stretnutie vých.poradcov ZŠ a SŠ

14. 02. 2012

Stretnutie výchovných poradcov sa uskutoční 23.2.2012 o 9:00hod. v priestoroch CPPPaP V NMnV. Téma stretnutia bude: "Inovačné tendencie v edukačnom procese" - prof.PhDr.Erich Petlák, PhD.

Praconé stretnutie šk.psychológov, školských špeciálnych a sociálnych pedagógov

14. 02. 2012

Dňa 27.1.2012 sa uskutočnilo v priestoroch CPPPaP pracovné stretnutie školských psychológov, školských špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí pôsobia na ZŠ a SŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov so zástupcov SŠ a GYM.

01. 12. 2011

Dňa 1.12.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov so zástupcami SŠ a Gym. okresu NMnV, TN a PN, predstaviteľmi ÚPSVaR a CPPPaP v NMnV.

Téma: Prezentácia o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

01. 12. 2011

Dňa 11.10.2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinárotov prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese NMnV. 

Téma: Alkohol a alkoholizmus mladistvých.

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ

26. 09. 2011

Dňa 29.9.2011 sa uskutoční v priestoroch CPPPaP, Športová 40, NMnV. parac.stretnutie vých poradcov zo ZŠ a SŠ v okrese.

Téma: Individuálna integrácia - aktuálne informácie

          Aktuálna ponuka besied a preventívnych programov

Pracovné stretnutie výchovných poradcov

14. 06. 2011

Dňa 14.6.2011 o 13:00 hod. sa uskutoční v priestoroch CPPPaP NMnV. operatívne pracovné stretnutie výchovných poradcov zo ZŠ. Témou porady je príprava, zabezpečenie a realizácia zberu depistážnych dotazníkov.

Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie

04. 05. 2011

Dňa 12.5.2011 o 9:00hod. sa uskutoční pracovná porada koordinátorv prevencie zo ZŠ a SŠ v okrese, ktorá sa bude konať v priestoroch CPPPaP ul.Športová 40, NMnV.

Téma: Podpora rodičovstva - primárny faktor rozvoja spoločnosti.

Copyright © 2011-2020 CPPPaP NMnV. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov Tvorba web stránok - Ján Ďuriga